+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Protierozní rohože: Výhody, použití a návod k výběru

Potřebujete ochránit svah proti erozi? Instalace protierozní rohože či sítě je skvělým řešením. O zpevňování povrchu svahů pomocí přírodních materiálů se dozvíte více v tomto článku.

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Jak z článku vytěžit maximum: Níže v textu najdete konkrétní způsoby, jak zpevnit svažitý terén. Funkčně, esteticky a bez náročných technických postupů.

Text je rozdělen na dvě části:

 1. V první části textu si povíme, jaké přírodní výrobky jsou pro ochranu svahů vhodné.
 2. Ve druhé části začínající nadpisem „Praktický rádce…“ najdete konkrétní metody ochrany svahů.

Stačí si zodpovědět čtyři základní otázky a během chvilky vyberete řešení pro zpevnění svahu na vašem pozemku.

Protierozní rohože ve svahu

Kdy a proč začít pomýšlet na zpevnění svahu?

Existuje vícero důvodů, proč zpevnit svah. Kromě estetického hlediska je zde zejména bezpečnostní riziko: pokud máte na svahu (nebo pod ním) dům, chatu či příjezdovou cestu, může podemletý svah „ujet“. Za odklízení sesunuté ornice nebo nápravu škod zaplatíte nemalé peníze.

Proto je lepší svah včas zpevnit a podobným nepříjemným scénářům se vyhnout. Kromě výstavby zídky nebo kaskádovitých teras, pokládky tvárnic a jiných finančně náročnějších řešení, které nezřídka vyžadují dozor či posudek odborníků, zpevníte méně strmé svahy i přírodními materiály.

Protierozní sítě a rohože: ekologická a účinná ochrana holých svahů 

Jutové a kokosové rohože se používají na svazích, které jsou v důsledku stavební činnosti dočasně bez vegetace. Tyto svahy jsou vzhledem ke svému sklonu i půdním a odtokovým podmínkám náchylné ke vzniku eroze, proto potřebují okamžitou ochranu.

Rohož nebo síť: V textu najdete střídavě použity oba názvy. Protierozní sítě jsou výrobky s otevřenou strukturou (s oky). Rohože jsou plošné výrobky a zajišťují 100% pokrytí plochyproto některé z nich slouží také jako ochrana proti plevelu. Někdy se – bez ohledu na druh výrobku – objevuje také výraz jutová či kokosová geotextilie, který je ovšem zavádějící.

Výhodou těchto výrobků je, že jsou ze zcela přírodních materiálů, a to buď z kokosu nebo juty. Neobsahují žádné toxické, plastické ani znečišťující látky, které by poškozovaly okolí. Jedná se o ekologicky velmi příznivou variantu dočasného zpevnění svahů, na což se v dnešní době velmi dbá.

Kde se protierozní rohože využívají?

Při zvýšeném povrchovém odtoku vymílá voda ve svahu erozní rýžky a rýhy. Odnáší zrna zeminy a případně i semena rostlin a podemílá mladé rostliny. Každé vlákno protierozní rohože působí jako hydraulický stupeň, který snižuje rychlost proudící vody (a tedy i její sílu) a zachycuje transportované částice půdy a tím brání erozi.

Použití dočasných protierozních rohoží je velmi rozmanité. Obecně se dají využít při zakládání výsadeb v okolí nejrůznějších veřejných a občanských staveb, ale i u vás na zahradě. Konkrétně pak nalézají využití v dopravním stavitelství při budování zářezů a násypů liniových staveb, či při stavbě násypových kuželů mostů.

Dále se rohože využívají ve vodním stavitelství na ochranu břehů pomalých vodních toků a jezírek nebo při výstavbě nového parku či zahrady. Uplatní se i při revitalizaci území včetně rekultivace skládek a svahů po těžební činnosti. Nebo v rámci navrhnutých protierozních krajinných úprav.

Přírodní protiererozní výrobky a jejich životnost

Tuhá kokosová či jutová vlákna jsou spředena do příze o tloušťce cca 5 mm. Hustota vláken určuje plošnou hmotnost (gramáž) protierozní sítě či rohože. 

TIP: čím strmější svah, tím je třeba k účinné protierozní ochraně vyšší gramáže. Například jutová síť má obvykle gramáž 500 g/m², kokosová síť se obvykle dodává v hustotách 400, 700 a 900 g/m². 

Životnost protierozních sítí a rohoží je omezená a závisí na podmínkách, v nichž je konkrétní výrobek instalován. Kokosová síť na svahy má průměrnou životnost 36 měsíců, jutová síť 12-24 měsíců.

Postupný rozpad rohoží a sítí prospívá i rostlinám

Již po první zimě začne docházet k rozkladu rohože či sítě a tím i k uvolňování minerálních látek do půdy, které ji obohatí a podpoří růst vegetace. Postupně do půdy uvolní až 4 tuny látek na 1 ha.

Rostlinám prospěje i to, že kokosová vlákna zadržují vodu, a to až 8násobek své hmotnosti. Navíc mají vhodné pH a dokáží do sebe absorbovat i živiny, které rostlinám uměle dodáme, a postupně je uvolňovat.

Celkově tedy protierozní rohože podporují vývoj zdravého kořenového systému rostlin, který v budoucnu přebere protierozní funkci na svahu.

Závěr 1. části: Kdy použít přírodní rohože a sítě?

Protierozní rohože a sítě z rozložitelných materiálů jsou vhodné, pokud:

 • Hledáte ekologicky šetrné výrobky, jejichž životnost se pohybuje v řádech jednotek let. Do té doby musí převzít funkci protierozní ochrany vysazená vegetace.
 • Řešíte povrchové zpevnění – ochranu proti erozi – svahů s max. sklonem do cca 45 stupňů. U příkřejších svahů je poté obvykle nutné situaci řešit jiným způsobem.
 • Upřednostňujete přírodní a estetické řešení, které působí vzhledně i tehdy, kdy se vysazené rostliny teprve rozrůstají a zatím ještě nepokryly svah v celé ploše.

Odpovědi jste kladně na všechny výše uvedené body? Pokračujte ke druhé části textu, kde si již představíme konkrétní metody zpevnění svahů.

Protierozní rohož Geomat K-J

Praktický rádce: jak vybrat vhodnou rohož nebo síť na svah

Jedná-li se o běžné úpravy terénu, při kterých není nutné řešit další okolnosti – příliš strmý svah, problémy s vnitřní stabilitou svahu (tu protierozní výrobky nevyřeší), bezprostřední blízkost veřejné komunikace či jiné zástavby atd. – rozhodují o výběru vhodného řešení odpovědi na čtyři základní otázky:

 • Jaký je sklon svahu?
 • Jaký typ půdy na svahu převažuje?
 • Jaký druh vegetace plánujete ve svahu vysadit?
 • Má svah zůstat pochozí i pro dokončení úprav?

Z naší zkušenosti se zájemci poptávající vhodné řešení rozhodují většinou na základě první otázky. Proto jsme ji vybrali jako základní parametr pro sestavení tabulky níže, ve které najdete řešení pro svůj svah.

Jak s tabulkou pracovat: V prvním sloupci vyberte svůj sklon svahu. Hodnotu není nutné znát na stupeň přesně, ale je rozdíl, zda má svah, který chcete zpevnit, sklon 30 nebo 55 stupňů.

TIP: Odhad sklonu svahu pouhým pohledem může být někdy více než zavádějící (stejně matoucí však může být fotografie svahu, pořízená pod špatným úhlem). Proto je lepší skon svahu změřit. Pro tyto účely lze použít mechanický či elektrický sklonoměr nebo aplikaci SnowSafe, kterou si nainstalujete i do chytrého telefonu. 

Vyhledejte rozmezí hodnot, kam spadá i sklon vašeho svahu. Ve druhém sloupci pak najdete číslo řešení. Pak už jen pokračujte níže na stránku. Pod tabulkou najdete všechna řešení včetně číselného označení.*

Sklon svahu Návrh řešení
Do 30 stupňů Řešení č. 1
30–50 stupňů Řešení č. 2
50 a více stupňů Řešení č. 3

* Odpovědnost za konečné posouzení vhodnosti v článku uvedených řešení pro zamýšlené použití, způsob jejich použití a veškerá související rizika a odpovědnost nese uživatel. Pokud si nejste jisti a potřebujete návrh technicky správného řešení pro konkrétní situaci, obraťte se na odbornou firmu, která za stanovených podmínek zpracuje posouzení, návrh či projekt.

Řešení č. 1: pro svahy o sklonu do 30 stupňů

Ochranu proti povrchové erozi na svazích o tomto sklonu lze řešit jak protierozními sítěmi, tak rohožemi. V terénu je možné vysadit jak půdopokryvné rostliny, tak trávu. Záleží tedy na vašich preferencích:

 • Pro převažující jílovitou či písčitou půdu (tedy půdy s převažující jemnozrnnou frakcí) jsou o něco vhodnější rohože (celoplošné výrobky) než sítě s otevřenou strukturou.
 • Má-li zůstat svah pochozí, vysaďte na svahu raději trávu namísto půdopokryvných rostlin (ty ale můžete vysadit jako solitéry na zatravněném svahu).
 • Pokud chcete ochránit svah i proti rozrůstání plevele – a nechcete na zahradě netkanou textilii z plastů – zvolte ekotextilii.

Konkrétní návrh řešení č. 1

V prvním kroku na lehce zhutněný svah vysaďte větší zeleň (keře, stromky apod.). Menší zeleň (půdo pokryvné rostliny, trávu) lze vysadit i po instalaci protierozní ochrany.

Ve druhém kroku vyberte jedno z těchto řešení:

1. položíte hnědou netkanou textilii Agrotex N50 a na ni kokosovou síť Geomanet K400,

2. položíte rozložitelnou ekotextilii Agrotex EKO+. Ta na svahu vydrží do doby, než se vysazené půdopokryvné rostliny rozrostou,

3. položíte mulčovací rohož Geomat K-P (obsahuje plastovou síťku, vhodnější pro výsadbu trávy); nebo rohož Geomat K-J (obsahuje pouze přírodní materiály, také vhodnější pro výsadbu trávy),

4. položíte mulčovací rohož Geomat K-L (obsahuje pouze přírodní materiály, vhodnější pro půdopokryvné rostliny).

5. použijete jakýkoliv výrobek nebo navrhovanou kombinaci z řešení č. 2 a 3 uvedených níže.

Ve všech případech musíte výrobky na svahu ukotvit např. 30 cm dlouhými ocelovými skobami Geopin Steel (o kotvení protierozních výrobků se dozvíte více na konci článku).

Protierozní rohož Geomat K-J na svahu

Řešení č. 2: pro svahy o sklonu 30–50 stupňů

Na svazích o tomto sklonu již nelze použít libovolný druh sítě nebo rohože, jako je tomu u terénu s menším sklonem. Protierozní rohože a základní varianty protierozních sítí jsou doporučovány na svahy s max. sklonem 30–35 stupňů. Je-li svah strmější, výrobky již nemusí být pro daný záměr dostačující.

U svahu nad 40 stupňů již většinou není vhodná ani výsadba trávy: na příliš strmých svazích travní semeno nemá dostatek závlahy a usychá.

Silnější přívalové deště zase mohou semeno spláchnout dříve, než se stačí uchytit a vyklíčit v půdě. U svahů nad 35 stupňů je navíc obtížný i pojezd sekačkou. I proto je již nutné znát přesněji sklon svahu.

Konkrétní návrh řešení č. 2

V prvním kroku na lehce zhutněný svah vysaďte větší zeleň (keře, stromky apod.). Menší zeleň (půdo pokryvné rostliny, trávu) lze vysadit i po instalaci protierozní ochrany.

Ve druhém kroku – v závislosti na preferencích a sklonu terénu – vyberte jedno z těchto řešení:

Pro svahy o sklonu 30–35 stupňů:

1. položíte hnědou netkanou textilii Agrotex N50 a na ni kokosovou síť Geomanet K400,

2. položíte rozložitelnou ekotextilii Agrotex EKO+. Ta na svahu vydrží do doby, než se vysazené půdopokryvné rostliny rozrostou,

3. položíte mulčovací rohož Geomat K-P (obsahuje plastovou síťku, vhodnější pro výsadbu trávy); nebo rohož Geomat K-J (obsahuje pouze přírodní materiály, také vhodnější pro výsadbu trávy),

4. položíte mulčovací rohož Geomat K-L (obsahuje pouze přírodní materiály, vhodnější pro půdopokryvné rostliny).

5. použijte jakýkoliv výrobek nebo navrhovanou kombinaci z bodu níže.

Jutová protierozní síť Geomanet J na svahu

Pro svahy o sklonu 35–45 stupňů:

1. položíte hnědou netkanou textilii Agrotex N50 a na ni kokosovou síť Geomanet K700,

2. položíte rozložitelnou ekotextilii Agrotex EKO+. Ta na svahu vydrží do doby, než se vysazené půdopokryvné rostliny rozrostou,

3. položíte rohož s travním osivem Greenetex Geotextilie EKO.*

*Tento model přírodní rohože obsahuje integrované travní osivo, které zajišťuje efektivní ozelenění svahu. Chcete-li svah zatravnit, nemusíte řešit dodatečný nákup travního semene.

Protierozní kokosová síť na svahu

Řešení č. 3: pro svahy o sklonu 50 a více stupňů

Pro běžné protierozní výrobky je svah o tomto sklonu již příliš strmý. Nevhodná je i výsadba trávy: na příliš strmých svazích travní semeno nemá dostatek závlahy a usychá.

Silnější přívalové deště zase mohou semeno spláchnout dříve, než se stačí uchytit a vyklíčit v půdě. Pokud tedy chcete na příkrém svahu vysadit vegetaci, zvažte výsadbu půdopokryvných rostlin-plazivek, které se i na větší ploše rozrostou poměrně rychle – standardně do 2–3 let.

Konkrétní návrh řešení č. 3

V prvním kroku na lehce zhutněný svah vysaďte větší zeleň (keře, stromky apod.). Menší zeleň (půdo pokryvné rostliny, trávu) lze vysadit i po instalaci protierozní ochrany.

Ve druhém kroku vyberte jedno z těchto řešení:

1. položíte hnědou netkanou textilii Agrotex N50 a na ni kokosovou síť Geomanet K 900*

2. položíte rohož s travním osivem Greenetex Geotextilie EKO.*

3. obraťte se na odborníky, kteří navrhnou individuální řešení.

* Pro svah se sklonem okolo 50 stupňů lze uvažovat o instalaci rohože a sítě uváděných u možnosti 1. a 2. – u strmějších svahů již konzultujte řešení individuálně.

Protierozní rohož s travním osivem Greentex Geotexitlie

Zvolili jste si navrhovaných možností vhodný protierozní výrobek? Pamatujte, že každou ekotextilii, rohož nebo síť je potřeba na příkrém svahu řádně uchytit, aby odolaly silnějším přívalovým dešťům.

Jak rohože upevnit?

K upevnění rohoží na svahu se používají ocelové kotvící skoby Geopin Steel nebo alternativně dřevěné kolíky Geopin Wood (pro zastánce přírodních materiálů. Počet skob se liší podle sklonu svahu. 

Nejste si jistí, jaký počet kolíků budete potřebovat? Pročtěte si náš návod jak na kotvení rohoží ve svazích.

Ocelové kolíky do svahu na netkané texitlii

Správná protierozní rohož ochrání nezatravněný svah před erozí a zároveň podpoří růst rostlin. 

Vyberte si protierozní výrobek na míru vašim preferencím a potřebám. Zabezpečíte svah proti vodní i větrné erozi a díky estetickému řešení z nej vytvoříte nepřehlédnutelný prvek ve své zahradě.

Produkty uvedené v článku

Kategorie

Vaše dotazy

Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.

Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Nebo si nechte občas od nás poslat pár zajímavostí e-mailem
Kliknutím na „Odebírat“ vyjadřujete souhlas se zpracováním e-mailu dle našich zásad zpracovaní osobních údajů.

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Potřebujete poradit? Nevíte, který produkt vybrat? Jakou variantu? Neztrácejte čas samostudiem informaci na internetu. Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků. Poslat dotaz

Blog

Jak rozeznat a vybrat plastové obrubníky?

Na trhu najdete celou nepřeberné množství neviditelných obrubníků, které se odlišují výrobním materiálem, kvalitou zpracování, způsobem použití a cenou. Jak rozhodnout, jaký obrubník bude nejlepší pro vaš irealizaci? Přečtěte si srovnání nejpopulárnějších modelů plastových ztracených obrubníků.

GEOmail (1/2024): O zahradě na jaře, výběru skleníku a boji s plevelem

Do čeho se pustit na zahradě během jarní sezóny? Které modely skleníků budou hitem v roce 2024? A patří (ne)tkané textilie do zahrady, nebo je lepší se jim obloukem vyhnout? Odpovědi najdete v prvním díle GEOmailu – čtvrtletníku určeného pěstitelům a kutilům, kteří hledají pravidelnou dávku inspirace pro svůj byt, dům a zahradu.

Jutové a kokosové geotextilie a jejich použití (aktualizováno)

Potřebujete ochránit svah proti erozi? Instalace protierozní rohože či sítě je skvělým řešením. O zpevňování povrchu svahů pomocí přírodních materiálů se dozvíte více v tomto článku.
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.