Obchodní podmínky (maloobchod)

Obchodní podmínky společnosti GEOMAT s.r.o. pro maloobchodní prodej (zákazníci nenakupující na IČ) se sídlem (obchodním místem) Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, identifikační číslo: 25514971, daňové identifikační číslo: CZ25514971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně oddíl C, vložka 29517 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.geomall.cz. Pro firemní zákazníky nakupující na IČ (velkoobchodní prodej) platí velkoobchodní obchodní podmínky.


Článek I.
Úvodní ustanovení


Tyto Obchodní podmínky společnosti GEOMAT s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“), se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, identifikační číslo: 25514971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně oddíl C, vložka 29517 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní obchodu na internetové adrese www.geomall.cz.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.geomall.cz (dále jen „webové stránky obchodu“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Obchodní podmínky platí do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím, ve znění platném k okamžiku vzniku smluvního vztahu, nedojde-li k jejich změně v souladu s čl. 1.6 těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, zejména pokud jde o působnost a platnost obchodních podmínek, rozsah změn a pravidla pro realizaci těchto změn. Znění změn a doplňků nebo úplné znění novelizovaných obchodních podmínek zveřejní prodávající na svých webových stránkách. Kupujícímu /registrovanému zákazníkovi/ zašle e-mailem informaci o této změně nejpozději 1 měsíc před datem navrhované účinnosti takové novelizace nebo jakýmkoliv způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud kupující s navrženou novelizací obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované novelizace, nebo pokud takové právo zakládá zákon, s okamžitou účinností. Nevypoví-li kupující smluvní vztah, stává se nové znění obchodních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci jako den nabytí platnosti nového znění obchodních podmínek.

Změní-li se práva a povinnosti smluvních stran upravená obchodními podmínkami přímo v důsledku změn právních předpisů, od nichž není možno se smluvně odchýlit, nepostupuje se podle předchozího odstavce 6. O takové změně bude prodávající kupujícího informovat.Článek II.
Uzavření kupní smlouvy


Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webových stránkách obchodu),

·       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

·       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před učiněním objednávky je kupující povinen se seznámit s informacemi na webových stránkách obchodu a se zněním obchodním podmínek platných ke dni vzniku smluvního vztahu, které mimo jiné upravují sdělení ve smyslu ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím způsobu dálkové komunikace tj. doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.Článek III.
Cena zboží a platební podmínky


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·      v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno;

·       v hotovosti – dobírkou – při přebírání zboží od doručovatele – úhradou zboží v hotovosti řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli;

·      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 482416024/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. U zboží, které není v okamžiku přijetí objednávky skladem a je nutné jej objednat u dodavatele prodávajícího, může prodávající vyžadovat zálohovou platbu až do výše celkové ceny objednaného zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek II. odst. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v případě osobního odběru po uhrazení ceny zboží a předá jej při předání zboží. V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Vyúčtovací fakturu přiloží prodávající k zasílanému zboží.


Článek IV.
Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže mimo jiné odstoupit

·      od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·      od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·      od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

·      od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

·      od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

·      od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty prodávajícího info@geomall.cz nebo formou poštovní zásilky prokazatelně odeslané v této 14-ti denní lhůtě na adresu provozovny prodávajícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen dle § 1831 odst. 1 občanského zákoníku zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese vždy kupující. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou službou, popř. není-li to možné, běžnou přepravní společností. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. V případě, že kupující poruší povinnost vrátit zboží v zákonné lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent) z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí (předá). Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od vrácení dodaného zboží. Kupující ustanovení tohoto odstavce bere výslovně na vědomí. Vrácení kupní ceny ponížené o náklady na dodání zboží, příp. náklady za snížení hodnoty zboží apod. provede prodávající bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody (popř. sníženou hodnotu zboží, které prodávající kupujícímu vyúčtuje) je prodávající oprávněn jednostranně započíst v souladu s ust. § 1982 občanského zákoníku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle článku IV. odst. 3 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Článek V.
Přeprava a dodání zboží


Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující veškeré riziko a odpovědnost za zboží již při převzetí zboží požadovaným přepravcem, jakož i případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku, § 2165 a násl. Občanského zákoníku, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodává a kupujícímu odevzdá zboží (předmět koupě) v ujednaném množství, jakosti a provedení, nejsou-li ujednány, plní prodávající v odpovídající jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

V případě, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vlastnosti stanovené v ust. § 2095, 2096, jakož i § 2161 občanského zákoníku, má vady. Vyplývá-li z dokladu o dodání či prohlášení prodávajícího, že je dodáno menší množství, nevztahují se na chybějící plnění ustanovení o vadách. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (shoda s kupní smlouvou), nejedná-li se o věc s kratší dobou použitelnosti dle ust. § 2165 odst. 2 občanského zákoníku.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání předmětu koupě.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující je povinen předmět koupě podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží, popř. objednal-li si kupující vlastní přepravu, předáním zboží prvnímu přepravci. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, svou volbou je vázán a nemůže ji měnit bez souhlasu prodávajícího. Nároky kupujícího se řídí zejména ust. § 2106, § 2107 a § 2169 a násl. občanského zákoníku.

Nejde-li o zboží (věci) podléhající rychlé zkáze nebo o věci použité, poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců, není-li kupní smlouvou či dohodou smluvních stran stanoveno jinak (záruka). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady po dobu poskytnuté záruky se řídí ust. § 2113 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění jakož i záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.


Článek VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webových stránek obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


Článek VIII.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je jako zpracovatel osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pod registračním číslem 00030003).

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na webových stránkách obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle článku VIII. odst. 5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·       požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Článek IX.
Doručování


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

Zpráva je doručena:

·       v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·       v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


Článek X.
Závěrečná ustanovení


Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, info@geomall.cz, telefon 548 217 047.

V Brně dne 1. července 2014

Proč nakupovat na GEOmall?

Odborné poradenství Sortiment skladem Finanční a časová úspora Rychlost doručení
VKLÁDÁM PRODUKTY DO KOŠÍKU